مفهوم مغ و مغان از دید و باور ما، پیوندی راست دارد با آموزه های آریایی (ایرانی) و به دنبال آن با آموزه های زرتشت که در بستری شفاف و برد اشتی ویژه از سوی برپا کنندگان نخستین این کالبُد، و با یاری گرفتنِ آزاد از دانش کهن و سنتی آریایی و زرتشتی و همچنین با استفاده از دانش های نوین که بر پیوند همه گونه با طبیعت ساخته و پرداخته شدند و همچنین استفاده کامل از حس های چند گانه ی انسان، از برای سه تار و امر بنیادین زیر در انداخته شده اند:
نیکی فردی با استفاده از ابزار راستی و هماهنگی و تعادل میان انرژی مردانه و زنانه
نیکی خانواده با تکیه بر آرامش درونی هر فرد و گسترش هماهنگی و تعادل راستین میان هموندان
نیکی شهر، کشور، جهان پیرامون که می توان از آن به نیکی همگانی نیز یاد کرد با بهره گیری از دو امر نخست

 

بی شک و با برداشت ویژه ی کالبُد از مفهوم مغ، خویشکاری خود می دانیم تا با برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی به شکل فردی و گروهی، هم در گستراندن اندیشه کالبُد کوشا باشیم و هم برای رسیدن به نیکی همگانی و نوسازی و فرشکرد زمینیان، مغان آینده را آموزش و پرورش دهیم تا با استفاده از ابزار یاد شده و تکیه بر راستی و نیکی همگانی، چه در بخش فرهنگی و چه در بخش دینی و کشورداری، پیام، آموزه های کاربردی و شهر آرمانیِ کالبُد را بر روی زمین بگسترانیم.

« کالبُد مغان » با در دست داشتن « دادِ بَغان »، تعریف شده در کالبُد با برداشتی ویژه ی مغان از آموزه های زرتشت و با آزادی از هر گونه کین و به همه نیکی و همه راستی و همه آگاهی، تلاش می کند تا مفاهیم آسمانی تعریف شده تا بدین روز را با آرامش و لطافت مغانه، شکافته و به روز برساند و همچنین آن را با استفاده از ابزار اندیشه، گفتار و کردار به باور و کنش همگانی تبدیل کند.

در این زمینه نیز هم در بخش دینی و وجدانی و هم در بخش کشورداری، اندیشه و گفتار و کردار به روز شده ای را در دست هموندان، همازوران وهمه نیکان هفت کشور زمین خواهد گذاشت تا با آگاهی و دلداری به امر نیکی همگانی، دینداران و شاهان آینده را پرورده و به کار بگمارند.