کالبد مغان خواهان برپایی یک دایره ماهانه ی زنان با نام گردونه ی مهر در زمان ماه کامل می باشد. یک دایره زنانه جایی است که زنان کنار هم جمع می شوند و به دور از نگرانی های روزانه می توانند خودشان باشند.

هر ماه، دایره دارای یک موضوع خاص است ، اما هیچ چیز موضوعی مطلق نیست و گفتگوی درباره ی همه چیز امکان پذیر است. هر زن می تواند داستان خود را به اشتراک بگذارد. و همگان بدور از انتقاد و بی احترامی به آن گوش می دهند. داستان یک زن می تواند الهام بخش یا راه حل برای زن دیگر باشد. خواهری و همبستگی در کانون زندگی بخشِ دایره زنان قرار دارند. نوشیدنی پیش از آغاز گردونه در دسترس می باشد و هر همراهی کننده می تواند نوشیدنی یا خوراکی خوشایند بهمراه بیاورد.

مکان می تواند متناوب باشد: ... جایی که در آوای زیبای پرهام و طبیعت، آرام است.

گزاره های نشان داده شده با * نیاز می باشند