دستور کالبُد

ارسال شده در: قانون | 0

دستور نخست

از آنجایی که برپا کنندگان « کالبُد مغان »، همگی باورمند به کیش مزدیسن یا همان خردگرایی با همراهی دل و احساس برای نیکی همگانی هستند، انتقاد از زرتشت و باورهای مزدیسنی پزیرفته شده از سوی کالبُد که بر پایه ی برداشت ویژه از کتاب اوستا و آیین در قانونی با نام « دادِ درونی » یا (اینرداتا)ی کالبُد در نسکی گردآوری شده است، از سوی هموندان فرهنگی و هنری، روا نیست.

دستور دوم

استفاده از پوشاک و نمادهای مذهبی با هر باور و دین در قالب خصوصی و زندگی روزمره، برای هموندان فرهنگی و هنری در کارگاه های آموزشی و فرهنگی آزاد است. اما تحمیل، تبعیض و تحقیر دیگران بر اساس باور و عقیده شخصی هموندان فرهنگی و هنری، امری پسندیده و پزیرفته شده در کالبُد نیست و در صورت تکرار اینگونه رفتار، فرد یا افراد از مدار کالبُد رانده خواهند شد.

دستور سوم

استفاده از ابزار و آفرینش های مجازیِ « کالبُد مغان » برای همه هموندان با یادآوری نام سرچشمه ی آفریننده ی اثر، پزیرفته شده و آزاد است. و همچنین فراهم کردن و برگزاری کنش ها، کارگاه ها و نمایشگاه های فرهنگی و هنریِ هموندان یا همکاری مینوی و گیتیک از برای آفرینش در پیرامونِ کالبُد، با پروانه رسمی و هماهنگی پیشین، شدنی است.

دستور چهارم

همراهی و شزکت در جشن های ماهیانه و سالانه که هیجده بار خواهد بود، یکی از بایسته های پزیرفته شده از سوی هموندان می باشد. این جشن ها به دوگروه جشن های سالیانه و جشن های ماهیانه درانداخته شده اند که از برای مهربانی و پاسداشت همیاری و همکاری و همازوری می باشند و به چینش زیر هستند:

سالیانه

– جشن نوروز

– جشن بَغان و مُغان

– جشن سده

– جشن مهرگان

– جشن گیان اسپاران

– جشن تابستان

– جشن زمستان

– جشن کودکان

– جشن زنان و مردان

– جشن خانواده و باشندگان

– جشن درگذشتگان

– جشن چهارشنبه پایان سال و پنجه

– جشن زمان و روان و مینو

– جشن زمین و استی و گیتیک

ماهیانه

– جشن همازوری در نخستین شنبه ی هر ماه

– جشن سالخوردگان و دردمندان

– جشن گیاهان و جانداران

– جشن پَرسه ی مغان

دستور پنجم

عشق و دلبستگی به انسان و گیاه و جانداران، از خویشکاریِ بنیادینِ هموندان می باشد و کسانی که با این روش نا آشنا باشند، پروانه هموندی نخواهند داشت.

دستور ششم

باور به هم ترازی و برابری زن و مرد در رای و گزینش آزاد، و همچنین باور به همکاری این دو از برای آفرینش کامل از بایسته های هموندی در « کالبُد مغان » می باشد.

دستور هفتم

همکاری و همیاری « مینوی و مادی » از برای گسترش روان و توانِ « کالبُد مغان » با دهش های ابزاری، مالی، توانی و روانی