سه خویشکاری آریایی در برابر حکومت جهل

ارسال شده در: دست نوشته ها, دین و کشورداری | 0

آریاییان از برای فرجامِ پیروزی در برابر آل جهل سه خویشکاری اساسی دارند: نخست، بایستی با بررسی آنچه بر ما دردرازای تاریخ، چه پیشاتازش و چه پساتازش، گذشته است و از هر آنچه در این دو سو، از پیروزیها و … ادامه یافت

نیروی سپاهی اساس شاهنشاهی ایران

ارسال شده در: دست نوشته ها | 0

بخش نظامی یا آسانتر بگویم نیروی رزمنده، اساس و پایه ی سامانه ی شاهنشاهی در نظم آریایی است! بدون داشتن چنین نیرویی، زمین و شهری نخواهد بود که بتوان آن را یاری و نگهداری کرد. بعبارت روشنتر، شهری باید باشد … ادامه یافت