دستور کالبُد

ارسال شده در: قانون | 0

دستور نخست از آنجایی که برپا کنندگان « کالبُد مغان »، همگی باورمند به کیش مزدیسن یا همان خردگرایی با همراهی دل و احساس برای نیکی همگانی هستند، انتقاد از زرتشت و باورهای مزدیسنی پزیرفته شده از سوی کالبُد که … ادامه یافت

فرمان کالبُد

ارسال شده در: دین و کشورداری, قانون | 0

فرمان نخست همه کسانی که می خواهند در گسترش کالبُد مغان، همازوری کنند، می بایست به هر چه در پیش اندیشیده و گفته و کرده اند، خویشکار و مسئول باشند و پیش از هر همکاری، امور ناگفته ی همگانی و … ادامه یافت