Privacybeleid – Moghan Webshop

Waarom deze privacyverklaring?

Moghan vzw hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Moghan vzw (Moghan Webshop) u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Moghan vzw.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van Moghan Webshop.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Het platform/website/applicatie… www.moghan.org/webshop is een initiatief van:

Moghan vzw (Moghan Webshop)
Wijnstraat 17a
9600 Ronse
België
btw-nummer: BE 0697891541
E-mail: shop@moghan.org
Telefoon: +32 489 090 774

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Moghan Webshop verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Moghan Webshop:

 • Identificatiegegevens – Persoonlijke identificatiegegevens
 • Identificatiegegevens – Elektronische lokalisatiegegevens
 • Identificatiegegevens – Elektronische identificatiegegevens
 • Financiële bijzonderheden – Financiële transacties
 • Beroep en betrekking – Huidige betrekking

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

 1. Moghan Webshop verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze onlinedienstverlening.
 2. Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/de website/de applicatie en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:
  •  U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.
  • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
  • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
  • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
  • Verzenden en logistiek.
  • Afhandelen van de betalingen
  • Marketing doeleinden.
 3. Bij een bezoek aan het platform/de website/de applicatie van Moghan Webshop worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u het platform/de website/de applicatie van Moghan Webshop bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.
 4. De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Moghan Webshop en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Moghan Webshop zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.
 5. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Moghan Webshop.

We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Moghan Webshop heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost delen. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost onderaannemers inschakelt, stelt Bpost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking

Afhandelen van de betalingen

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en rganisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookiebeleid.

Als u het platform/de website van Moghan Webshop wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookiebeleid.

Wat zijn mijn rechten?

 1.  Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Moghan Webshop verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Moghan Webshop onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

2. Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van Moghan Webshop uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Moghan Webshop uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Moghan Webshop hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar shop@moghan.org

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Moghan Webshop. Moghan Webshop zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Moghan Webshop beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

3.  Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

 • Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
 • Gedurende de periode die Moghan Webshop nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer Moghan Webshop de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Moghan Webshop nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.
 • Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Moghan Webshop staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Moghan Webshop dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Moghan Webshop hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar shop@moghan.org

4.  Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan Moghan Webshop verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Moghan Webshop hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar shop@moghan.org.

5.  Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Moghan Webshop bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Moghan Webshop hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar shop@moghan.org

Webshop Moghan Privacybeleid (EU) 30 april 2021

Menu

Deel ons logo op uw website

Ontvang het laatste nieuws

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Ontvang meldingen over nieuwe artikelen