De VisieOver Moghan

De Visie

Algemeen
In de samenleving van vandaag circuleren heel wat “frisse” ideeën, telkens onder een andere naam, die een tegengewicht willen bieden voor het gangbare discours binnen de “moderne”, westerse wereld: transitie, consuminderen, spiritualiteit allerhande, bewust leven… Het zijn bewegingen of ideologieën die een halt wensen toe te roepen aan de vele manieren waarop grenzen binnen ons systeem overschreden worden: grenzen van het ecosysteem, van menselijke mogelijkheden, van respect voor mens, dier en milieu, van consumptie en productie, van (on)macht…
Ook Moghan wil alternatieve ideeën onderzoeken en formuleren, met dat verschil dat ze gestoeld zijn op eeuwenoude kennis en bronnen, namelijk die van de “Verhalen van de Originele Magiërs”.

De Magi
De Moghan waren de zogenaamde Magi (cf. het nu nog bestaande maar misbruikte woord magiër) van Iran van ongeveer 12.000 jaar geleden, volgelingen van Ahura Mazdâ (Levende Ziel of de Ziel van het Leven), schepper van “het Goede”. Zij vochten tegen Angra Maynu (Dode Ziel of Ontkenning van de Ziel), de vernietiger van het Goede.
Om het goede leven te observeren en beslissingen te nemen voor een beter leven, gelooft Moghan in de complete samenwerking van vijf zintuigen: het basis-Patheon. Dit manifesteert zich in zeven vormen van evolutie, die de Amesha Spenta heten, of de zeven Onsterfelijken (zeven Koninkrijken, zeven Zeeën…), die symbolisch en fysiek weergegeven worden door de 12 maanden van het jaar of de rotatie van het leven op aarde rond de zon. De 13de fase is de fase waarop ofwel het bereiken van een staat van balans en Verlichting door Ahura Mazda bereikt wordt, ofwel het equilibrium genegeerd wordt en men in de duisternis van Angra Maynu terecht komt.
De Magi vormden een soort religieuze elite die bekend was voor haar diepgaande sprituele wijsheid. Zij bezaten bijvoorbeeld ook een grote kennis van de astrologie.

Geloofspunt: eigen keuze en verantwoordelijkeid
Moghan gelooft dat het leven een manifestatie is van verschillende maar aan elkaar gelinkte gebeurtenissen, zoals een boom, geschapen door de keuzes van mensen, die als de wortels onder de grond zijn. In deze zienswijze is de toekomst een refectie van het verleden, die gemaakt is door onze keuzes in het “nu”. Er is dus enkel één punt in de tijd en ruimte die echt bestaat en dat is het nu!
Moghan vzw wil mensen met verschillende achtergronden samenbrengen om alternatieven te formuleren voor hedendaagse uitdagingen. Belangrijk hierbij is de stelling dat ieder mens steeds een eigen keuze heeft en niet verplicht is om voor hem/ haar gemaakte keuzes te aanvaarden. Eigen verantwoordelijkheid is cruciaal. Belangrijk is ook dat Moghan uitgaat van optimisme en overtuigd is dat er door het nemen van verantwoordelijkheid en samenwerking, iets kan veranderen.
Verandering begint bij verandering in jezelf. Verandering begint door het “goede” te kiezen en hiernaar te handelen, in iedere situatie en telkens opnieuw. Dit kan heel kleinschalig zijn en later uitbreiden. Verandering begint ook bij het in vraag stellen van aangeleerde en overgeleverde kaders en richtlijnen.

Moghan wil aantonen dat de eeuwenoude kennis en verhalen van de Magi nog steeds relevant en bruikbaar zijn. Heel wat symbolen, rituelen, feesten en concepten komen, zonder dat wij het beseffen, uit de periode van de Magi. Alleen herkennen wij ze niet als dusdanig, omdat ze vaak geherinterpreteerd zijn door latere stromingen, religies of ideologieën.

Komende activiteiten:
-Workshop: “Hoe religieuze, politieke en commerciële symbolen interpreteren en begrijpen?”
-Nowrooz: het originele lentefeest (21 maart 2019, het begin van de lente) en het begin van het Zoroastrische nieuwe jaar.
-Mitra’s cirkel: vrouwencirkel rond volle maan.
-Workshop: “Het liefdesspel als een goddelijk ritueel.”
-Workshop: “De dood als voorbereiding op onsterfelijkheid.”

Interesse? Contacteer Mieke via mieke@moghan.org of 0473 69 94 39

Moghan Info

Moghan vzw (enk. Mogh) wil zich met haar leden en bezoekers verdiepen in de Arische/ Iraanse leer en meer bepaald de leer van Zoroaster, maar vrij, specifiek en transparant geïnterpreteerd door Moghan vzw. Mogh wil aloude (Arische/ Zoroastrische) kennis leren en ontdekken, gebruiken en verspreiden, gebaseerd op de verbondenheid tussen mens en natuur en de gelijkheid van alles en iedereen in de natuur...
advertentie
Back to top button